Realizace

Vodohospodářské stavby (liniové) – inženýrské sítě

Vodovody (včetně vodovodních řadů a přivaděčů velkých profilů), gravitační a tlakové kanalizace, vodojemy, čerpacích stanice, čistírny odpadních vod, retenční nádrže, propustky, jímky apod.

Rodinné domy

Provádíme rovněž ostatní stavební práce a výstavbu domů na klíč. Nabízíme stavbu zděných rodinných domů, dřevostaveb, příp. menších průmyslových objektů, dle Vašich představ a projektů. Práce realizujeme zejména v Libereckém kraji.

Vodní díla

Výstavba nových rybníků, rekonstrukce a opravy stávajících rybničních objektů, odbahňování rybníků, výstavby bezpečnostních přelivů, nábřežních a opěrných kamenných a gabionových zdí, vypouštěcích objektů, výstavby a rekonstrukce retenčních nádrží (poldrů), úpravy a revitalizace menších vodních toků apod.
Při záměru realizace rybníků a vodních nádrží jsme Vám schopni zajistiti rovněž veškeré činnosti spojené s přípravou a zajištěním akce, jako zajištění projektové dokumentace, veškerých legislativních náležitostí a vydání odpovídajícího povolení.

Speciální zemní konstrukce

Zpevňování zemních těles komunikací a  železnic, výztužnými systémy z gabionu, zpevňování svahů z ocelových sítí s protikorozní ochranou s pohledovým lícem s vegetační úpravou a sklonem do 70° (armované zeminy – Greenterramesh), nebo s jiným pohledovým lícem a instalací protierozních sítí.

Lesní cesty, polní cesty (štěrkové)

Kompletní výstavby a rekonstrukce lesních a polních cest se štěrkovými povrchy. Vzhledem ke skutečnosti, že ve většině případů se při realizaci těchto staveb pohybujeme v lesích chráněných oblastí a parků, používáme při jejich realizaci vlastní stavební techniku (bagry, malé i velké nákladní automobily, vibrační válce, grader), která odpovídá politice EMS – používá v hydraulickém systému výhradně kapalin, které jsou biologicky odbouratelné a šetrné vůči životnímu prostředí. V tomto směru je naše společnost i certifikována v systému environmentálního managementu, což nás opravňuje pracovat v chráněných územích (NP, CHKO) a ochranných pásmech vodních zdrojů.

Kromě uvedených specializací Vám můžeme nabídnout i další obdobné činnosti:

 

  • Výstavba veškerých ostatních inženýrských sítí, místních a účelových komunikací v lokalitách místní rozvojové výstavby (i asfaltových, u kterých řešíme realizaci finálních asfaltových vrstev prostřednictvím subdodavatelů)
  • Rekonstrukce stávajících inženýrských sítí, nebo jejich přeložky
  • Výstavba opěrných a zárubních zdí (zejména z kamenných a gabionových prvků)
  • Opravy kamenných a gabionových opěrných zdí
  • Demolice a odstraňování staveb
  • Čištění a přeložky malých vodních toků, odstraňování povodňových škod
  • Sanace skalních stěn vč. čištění, odstranění nestabilních bloků a vegetace, zajištění stěn vysokopevnostními sítěmi
  • Ostatní zemní práce, jako výkopy, skrývky, hrubé a čisté terénní úpravy, apod.

 

Velký podíl zakázek, které naše společnost realizuje je hrazeno nejen z vlastních prostředků jednotlivých investorů, ale také z dotačních prostředků, či už krajských, národních (státních), ale i z Evropských fondů.

Při realizaci dotovaných investičních akcí jsme schopni investorovi nabídnout rovněž základní pomoc při činnostech spojených s administrací projektu vůči poskytovateli dotačního titulu, jako je pravidelné výkaznictví, zajištění elektronického komunikačního prostředí se správcem dotace, zpracování monitorovacích zpráv, vyhodnocení monitorovacích ukazatelů, zpracování provozních řádů (u vodovodu a kanalizace), zajištění propagačních opatření apod.

Prioritou naší činnosti je velice úzká spolupráce s objednatelem a podrobné projednávání jednotlivých detailů výstavby. Při každé stavbě se totiž můžou vyskytnout nenadálé situace a problémy, které je nutno řešit co nejrychleji a na vysoké odborné úrovni. Jsme schopni velmi operativně a rychle reagovat na veškeré požadavky investorů a být tak nápomocni při navrhování možností řešení jednotlivých záležitostí při realizaci stavby. V každé situaci můžeme nabídnout přátelské jednání a navrhnout případné varianty, nebo alternativní řešení.

Snažíme se, aby všechny ukončené stavby byly realizovány ve smluvně sjednaných termínech a ke spokojenosti investorů, aby byly současně dodrženy všechny požadavky zákazníka a splněny podmínky legislativy s ohledem na životní prostředí a BOZP. U dokončené investice Vám můžeme být nápomocni při uvedení díla do provozu a kolaudačním řízení. V záruční lhůtě jsme ochotni operativně a rychle řešit případné záruční problémy. Našim posláním je stavět kvalitně, rychle a efektivně, abychom splnili i ty nejnáročnější požadavky a představy našich obchodních partnerů.